background
Neler Yapıyoruz ?

Bina-Zemin Risk Analizi

Kentsel dönüşüm kapsamında veya Riskli yapı kapsamında, mevcut yapının Temel-Zemin ilişkisinin sunulduğu çalışmalardır.

Firmamız tarafından aşağıdaki durumlar dikkate alınarak yerleşime uygunluk raporları hazırlanır:

• Jeolojik Unsurlar: Proje alanında tespit edilen formasyonların litolojik ve mühendislik özellikleri,
• Jeomorfolojik Unsurlar: Vadi, dere yatağı (taşkın riski), yamaç yapıları ve eğim,
• Yeraltı Suyu Durumu: Planlama açısından kısıtlayıcı sığ yer altı su seviyesine sahip alanlar,
• “Jeoteknik Değerlendirmeler ve Hesaplamalar” başlığı altında detay hesaplama ve çözümleri verilen zeminler için taşıma gücü, zeminlerin sıvılaşma, çökme ve şişme potansiyelleri gibi mühendislik jeolojisi ve jeoteknik parametreleri.

Yerleşime uygunluk değerlendirilmesi sonucunda inceleme alanı, yerleşime uygun alanlar, önlemli alanlar, ayrıntılı jeoteknik etüt gerektiren alanlar ve yerleşime uygun olmayan alanlar olarak sınıflandırılır.